att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

om (about)

kroki 2016 02 13-5, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

kroki 2016 02 13-5, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

 
kroki 2016 02 13-5, tecknare (drawer): Marica Ohlsson
kroki 2016 02 13-5

Nätsurfare! – Web surfer!

686 ord (words. Click for english version or scroll down) publ. 2017 04 06 uppdate. 2020 03 20

Du kanske har hittat hit på grund av ditt intresse för rosor, trädgård, växter, arkitektoniska detaljer och miljöer? Du letar kanske efter foton på och funderingar om – design, gestaltning och planering.

Här finns:

foton

Foton på miljöer, skulpturer, arkitektoniska detaljer, färgställningar, exempel på ritningar och skisser av lite olika projekt, växter från min trädgård med en stor förkärlek till ROSOR!

funderingar

Reflexioner om att gestalta och gestaltning och en del om att planera och utforma trädgård.

Med betoning på – att designa eller att gestalta. Det vill säga i betydelsen att det är något som görs. Att det är en rörelse i tanke och kropp. En rörelse som formar beslut, attityder och hållningar som därefter formar rörelser som i sin tur formar de faktiska (och ibland mätbara) avtrycken och uttrycken i verkligheten. Rörelsen och därför också uttrycken och avtrycken utgår från en känsla, en attityd, en hållning, en intention och eller en avsikt – medvetet eller inte. Även den som säger att han eller hon inte bryr sig om design – kommer att uttrycka sin attityd just genom att ”visa” att han eller hon inte bryr sig, genom sitt sätt att t.ex. välja kläder och ”inreda” sitt hem.

försäljning

Du kan köpa tryck av mina målningar och kroki*- och modellstudier.
>>fine art america (FAA)och på dess underdomän >>pixels.com.

*Kroki är det försvenskade ordet av franskans ”croquis” som betyder snabb skiss. Jag har lärt mig att använda det i ett svenskt sammanhang i betydelsen, att fånga karaktären av en människa (eller ett djur) med några få snabba drag.

… och även en del ”bra att ha”

t.ex. hur olika skadeinsekter ser ut och vad man gör åt dem. Kompetenser på olika t.ex. material, och liknande

Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad!

Ja, så är det väl med alla webbplatser (sajter) egentligen, de utvecklas. Anledningen att det gått och fortfarande är trögt med ASLÖGs uppbyggnad är för att skrivprojektet ”En heptyk”( på webbplatsen skepnader) tagit och fortfarande tar mesta tiden och kommer att göra det under något eller några år till, så jag lägger upp det jag hinner här – utan kommentarer eller anspråk på att det ska vara klart!

till toppen – to the top

Web surfer, welcome!

kroki 2016 02 13-5, tecknare (drawer): Marica Ohlsson in english You might have ended up here due to Your interest in roses, garden, plants, design architectural details, milieus and environments. Maybe You are looking for pics of and ponderings over – design and planning?

Here You find:

pics

Photos of different settings and environments, sculptures, architectural details, color schemes, examples of drawings and sketches in different projects and plants from my garden with great love and a special liking for ROSES!

ponderings

Thoughts and reflections over the designing act and some about planning and designing a garden.

My emphasis lies on – design as an act of doing. It is a move in the mind and the body. And the move forms decisions and attitudes then shown as factual (and sometimes measurable) impressions and expressions in reality. The move always stem from a feel, an attitude or and an intention – conscious or not. Even a person who claims not to care about design – will show this attitude and probably other things as well exactly through his or hers way of designing when for example choosing how to dress body and home.

products … for sale

You can buy prints of my paintings and life studies. (figure drawings)
>> fineartamerica.com (FAA) and on >> pixels.com.

… and some “good to have handy”

… for example, how different vermins look like and what to do about them. Qualified and competent persons on different material and so on.

The site is still in progress

Yes, I guess all sites constantly are in progress. The progress of this site is particularly slow due to my writing project “A heptych” on the web site ”skepnader”, since it has and still is, taking most of my time and will do so for one or two more years. Until it is done, I post what I can – with no comments or claims on that it should be more completed.

till toppen – to the top

%d bloggare gillar detta: